سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو هیئت علمی 
1383/03/01 
ادامه دارد 
پژوهشهای قرآنی و مهدوی