مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مرتضی
نام خانوادگی:عبدی چاری
پست الکترونیک:abdichari@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تبلیغ ، امامت و مهدویت

زندگی نامه

به زودی بیان می‌شود