معیارهای شناخت موعود واقعی از مدعیان دروغین
40 بازدید
محل نشر: پژوهش‏کده مهدویت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئله غیبت پیوست دغدغة حضرات معصومین و اصحاب آن‌ها بوده است؛ لذا در بین روایات به روایاتی برخورد می‌کنیم که از امام دربارة چگونگی شناخت امام و مشکلات حضرت پیش از ظهور سؤال نموده‌اند؛ از آن جمله: ‌ امام صادق می‌فرماید:‌ « لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ لَأَنْکَرَهُ النَّاسُ لِأَنَّهُ یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ شَابّاً مُوفِقاً …»: اگر امام قیام کند، مردم او را انکار می‌کنند؛ چون وقتی بین مردم برمی‌گردد، به چهره، شخصی جوان است. مرحوم نعمانی به خاطر حساسیت این مسأله در کتاب الغیبة بابی را تحت عنوان «باب ما یعرف به» اختصاص داده است. از طرف دیگر، توجه به پیشینه و تعدد داعیه¬داران دروغین موعود آخرالزمان، در دین اسلام و در زمان ائمه ، همچون: انحرافات فکری پدید آمده در مذهب کیسانیه، زیدیه، باقریه، اسماعیلیه، ناووسیه، موسویه، محمدیه، عسگریه و ... اهمیت جایگاه این نوشتار آن‌گاه آشکار می¬شود که نگارنده در صدد برآمده تا با معرفی الگوهای راستین از دروغین با تبیین اوصاف و خصوصیات شخصیتی آنان، ضمن بیان نشانه¬هایی از آنان که در آیات و به خصوص در روایات از ناحیة خداوند متعال و حضرات معصومین یاد شده است، این جریان‌ها را بهتر و بیش‌تر به جامعة دینی بشناساند تا شخص منتظر منجی، در شناخت امام عادل و راستین، راه غلط را نپیماید و از معرض افکار کژاندیش مصون بماند. بنابراین چند فایدة بسیار مهم و ضروری در این مسئله مترتب است که با در دست داشتن این معیارها، هنگام ظهور: 1. زودتر حضرت را بشناسیم و در پیوستن به حضرتجزو پیشتازان«والسابقون السابقون» باشیم؛ 2. در پرتوی این شناخت در مواجه شدن با برنامه‌های حضرت دچار تزلزل نشویم؛ کما این‌که در برخی از روایات به این مسئله توجه شده است: بعضی با دیدن چهرة جوان حضرت، او را انکار نموده‌اند و یا با دیدن برخی از برنامه‌های ایشان در برخورد با دشمنان، در حقانیت او و مهدی بودنش دچار شک و تردید می‌شوند؛ 3. راه بر مدعیان مهدویت بسته شود و مردم به راحتی بتوانند به کذب و تزویر این مدعیان پی ببرند و در دام انحراف و ظاهرسازی‌ و مکر و نیرنگ آنان نیفتند.